Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Mu Hỏa Long Trực tuyến
Thông tin máy chủ 50
Thông tin máy chủ
Thông tin chung
Phiên bản Season 2.0
Kinh nghiệm x250
Drop 20%
Master Experience 0x
Loại Reset in game
Loại Reset in game
Drop Lông Vũ 0.1%
Max Master 0 điểm
GHRS 10 lần

Commands

/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/change Làm nhiệm vụ cho nhân vật.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.
/classe [class] Đổi giới tính Lưu ý: /remaster trước khi đổi giới tính
/attack Tự động train
/offattack Tự động đánh không cần online
/zen [9999999] Lệnh xin zen

Thông tin máy chủ

Version:Season 2.0
Experience:250x
Drop:20%
Tài khoản214
Nhân vật266
Guilds5
Trực tuyến50

Top Resets+

MEDIA all media